Moniek Jacobs

Studie maakt het verschil

Het is super om de meer­waarde van het school­project te zien. De kinde­ren spre­ken beter Engels en staan stevi­ger in het le­ven dan kinde­ren die bui­ten de boot vallen. Ik zou jul­lie alle­maal mee naar Ghana wil­len ne­men om jul­lie dit mee te la­ten ma­ken, maar ja…

 

Moniek

Lees hoe het begon...

WIJ VRAGEN AANDACHT VOOR HET MEESTER-GEZEL PROJECT IN OYOKO ...       klik voor info

Spoorloos

In 2002 kwam ik op 38 jarige leef­tijd via KRO Spoor­loos in contact met mijn bio­logische vader. Een erva­ring om nooit te ver­geten. Het was de changing day of my life!

KRO spoortloos

Alle Spoorloos video's bekijken

Het project

AmaWe geven finan­ciële onder­steuning en per­soon­lijke bege­leiding aan leer­lingen in Ghana voor een vervolg- of beroeps­oplei­ding. De basis van waar­uit we hande­len is een kind vol­ledig tot bloei la­ten ko­men en zijn levens­droom vol­ledig te voe­len en voe­den, zonder de reali­teit uit het oog te ver­lie­zen.

Maak een donatie

Lees meer...

Wat we doen

MoniekEr zijn aller­lei initia­tieven ontplooid om het school­project te steu­nen. Eén daar­van is de ver­koop van o.a. man­den, de new cooking bags en man­dala kaar­ten via onze Face­book pagina webshop, en door het aan­wezig zijn op di­verse evene­menten waar we onze producten verkopen.

Ga eens kijken in onze webshop

Lees meer...

 Volg ons op Facebook