Achtergrond:

 

 Volg ons op Facebook

 

Studie maakt hét verschil!

Daddy en MoniekMijn naam is Moniek Jacobs en dit ver­haal begint in 2002 als KRO Spoor­loos mijn biologische vader vindt in Ghana. "Mister Quashie" en zijn fami­lie weten van mijn be­staan en ik word zeer harte­lijk ont­vangen. Het voelt als thuis­komen.

Veel mensen zien de Spoor­loos uit­zending en ik krijg spon­taan dona­ties om mijn zieke vader (Parkin­son) te hel­pen. Ik ga voor 3 maan­den terug om mijn fami­lie te leren ken­nen en het geld goed te be­steden. Mijn vader krijgt de juiste the­rapie, een bed en het huis wordt opge­knapt. Ik regel hulp zodat zijn doch­ter Lucy, die voor hem zorgt, als een ge­woon 12-jarig meis­je naar school kan gaan.

De blij­heid van Lucy op de dag dat ze weer naar school gaat ont­roert mij diep. Mijn vader ver­telt dat het zijn grootste wens is om zijn kinder­en te laten stu­deren. Door zijn ziekte is dat niet meer moge­lijk. Ook al had het toen nog geen naam, het zaadje voor het Quashie School Project is geplant. Ik ga er voor zor­gen dat zijn kinder­en naar school kun­nen gaan en een zelf­standig leven kun­nen op­bouwen.

Door donaties en verkoop van producten hebben vier zussen hun middel­bare school kunnen af­maken en een beroeps­opleiding gevolgd. Nadat mijn zussen klaar waren, wilde ik eigen­lijk stop­pen met het project, maar het ver­langen om te stu­deren is bij velen aan­wezig. Inmiddels is de volgen­de gene­ratie aan de beurt. Veel neef­jes en nicht­jes gaan inmid­dels naar een goede school. Een vijf­tal krijgt onder­steuning tot en met een beroeps­opleiding die zij zelf mo­gen kie­zen. Het pro­ject blijft groeien want naast de vraag van neef­jes en nicht­jes om door te mogen leren, komt ook vraag naar onder­wijs voor vol­wassenen. Hét ver­schil kan gemaakt worden door goed onder­wijs. Niet alleen voor de Quashie-kinde­ren maar het liefst ook ver daar­buiten. Ik ga door, ik kan en wil niet anders! Help jij ook mee door het Quashie School Project finan­cieel te steu­nen?

 

 

Toen ik voor het eerst in Ghana kwam spra­ken alleen mijn vader en één neef goed Engels. De rest durfde nauwe­lijks te praten. In­middels spreken vele Quashie-kinderen goed Engels. Dit is niet alleen belang­rijk voor buiten­landers die op bezoek komen, maar ook in eigen land is het van belang. Ghana kent 6 hoofd­talen en vele dialecten. De Engelse taal ver­bindt de bevolking in Ghana maar ook daar­buiten.

 

Op de foto een gedeelte van de Quashie-familie. Inmiddels zijn er al meer dan 30 neefjes en nichtjes. Het lijkt me geweldig om ze eens allemaal bij elkaar te zien.

 

Moniek Jacobs

 

Bekijk de filmpjes van KRO Spoorloos

 Volg ons op Facebook