actieHet Quashie School Project is afhanke­lijk van dona­ties van particu­lieren en bedrij­ven. We zijn blij met iedere dona­tie, of dit nu klein, groot, een­malig of maande­lijks is.

Quashie School Project, Rek.nr.: NL80TRIO 0788 8632 23.

Ook draag je een steen­tje bij door onze mooie produc­ten aan te schaf­fen.

 


 

Kom in actie

actieEr zijn veel crea­tieve ideeën om in actie te ko­men voor het Quashie School Project. Hier­onder een lijst­je met acties en tips van dona­teurs.

  • Geef een benefiet­concert of een dans­voor­stelling
  • Doneer je verjaardagsgeld
  • Laat collega’s een dona­tie ge­ven bij jouw af­scheid of jubi­leum
  • Verkoop zelf­gemaakte produc­ten of lekker­nijen
  • Organiseer een actie met je school, je kerk­gemeen­schap of je be­drijf
  • Er zijn natuur­lijk nog veel meer moge­lijk­heden te bedenken.

Wil jij ook in actie komen? Neem con­tact op met Moniek en laat we­ten wat jouw ac­tie is en waar en wan­neer die plaats vindt. We ne­men zo snel moge­lijk con­tact met je op om te kij­ken of we je kun­nen onder­steu­nen met bij­voor­beeld infor­matie en flyers.

 Volg ons op Facebook