Privacy en cookies

Wij hechten waarde aan jouw recht op pri­vacy en ho­pen hier zo be­knopt en trans­pa­rant moge­lijk te ver­tel­len wat we met jouw gege­vens doen.

Voor de even­tuele data die der­de par­tij­en moge­lijk verza­melen via deze web­site, ver­wij­zen wij naar de ver­kla­ringen die deze par­tij­en op hun eigen web­sites daar­over geven.

 

Nieuwsbrief

Wanneer je je op­geeft om onze nieuws­brief te ontvan­gen wor­den je gege­vens uit­slui­tend ge­bruikt voor de verzen­ding van email-berich­ten van en door het Quashie School Project. Wan­neer je je af­meldt voor deze ser­vice, wor­den je gege­vens van onze verzend­lijst ver­wij­derd.

 

Contactformulier

Bij gebruik van ons contact­formu­lier vra­gen wij om een naam en email­adres zodat we de mail ook kun­nen beant­woor­den. Daar­naast is er ruim­te om een tele­foon­num­mer op te ge­ven, maar dit is niet ver­plicht (kan in som­mige geval­len wel han­dig zijn). De gege­vens die je hier op­geeft wor­den niet ge­deeld met ande­ren, niet on­line be­waard en door ons al­leen ge­bruikt voor het beant­woor­den van je mail.

 

Gegevensoverdracht

Deze website maakt gebruik van een be­veilig­de ver­bin­ding om jouw en onze gege­vens zo goed moge­lijk te be­scher­men.

 

Cookies van/via deze website accepteren

Wanneer je gebruik­maakt van deze site word je ge­acht van dit al­les op de hoog­te te zijn en in te stem­men met het ge­bruik van cookies.

 

Cookies uitschakelen in je browser

Als je geen of niet alle cookies wilt accep­teren, dan kun je dit al­tijd zelf aan­geven bij de instel­lingen van je brow­ser. Maar als je al­le cookies uit­scha­kelt, is het moge­lijk dat be­paal­de func­ties op deze site niet meer wer­ken of dat be­paal­de dien­sten niet meer of slechts gedeel­telijk beschik­baar voor je zijn. Recla­maties achter­af kun­nen dan niet in be­hande­ling wor­den geno­men!

Lees meer over cookies verwij­deren

 Volg ons op Facebook