School:

 

 Volg ons op Facebook

 

Iedereen een oplei­ding was bij de start van het Quashie School Project het hoofd­doel. Het werd snel duide­lijk dat naast een stu­die bege­lei­ding erg belang­rijk was. Niet bij school­opdrachten maar veel meer met persoon­lijke vraag­stukken. De leer­lingen voelen zich hier­door gezien en ge­sterkt, wat een grote in­vloed op de school­resul­taten heeft. Ze gaan bewus­ter kiezen voor een beroeps­oplei­ding of univer­sitaire stu­die. Hun blik­veld ver­ruimt enorm als ze kun­nen door­studeren. Hier­door kunnen ze hét ver­schil maken in eigen land.

Vanuit de Quashie-familie komt de vraag 'Kunnen wij niet iets terug doen? Kunnen we in de gemeen­schap van ‘Mister Quashie’ iets beteke­nen?'

Ik ben enorm blij met deze vraag. Als ‘Obroni’ (blanke) had ik in Ghana natuur­lijk allang iets op kunnen zet­ten. Ik heb altijd gevoeld dat dat niet de bedoe­ling was. De vraag moet van­uit hen­zelf komen en niet een idee zijn van een ‘Obroni’ die zij uit gaan voe­ren. Nu is het zo ver en gaat het Quashie School Project een volgen­de stap ma­ken...

Lees hoe het begon

Lees meer over de volgende stap

 

 Volg ons op Facebook