School:

 

 Volg ons op Facebook

 

Ieder ontwikkelt zich op eigen wijze

Vanuit de Quashie-familie komt de vraag 'Kunnen wij niet iets terug doen? Kunnen we in de gemeen­schap van ‘Mister Quashie’ iets beteke­nen?'

Ik ben enorm blij met deze vraag. Als ‘Obroni’ (blanke) had ik in Ghana natuur­lijk allang iets op kunnen zet­ten. Ik heb altijd gevoeld dat dat niet de bedoe­ling was. De vraag moet van­uit hen­zelf komen en niet een idee zijn van een ‘Obroni’ die zij uit gaan voe­ren. Nu is het zo ver en gaat het Quashie School Project een volgen­de stap ma­ken...

We gaan terug naar de plek waar ik in 2002 mijn fami­lie voor het eerst ont­moet. Lucy zat des­tijds op de Roman Catholic Junior High School in Oyoko. Deze school is het start­punt van ons nieu­we gezamen­lijke pro­gramma. Samen met Change­spirators en mijn fami­lie in Ghana ontwik­kelen we een meer­jarig program­ma.

Dit programma "Life is Love" wordt gegeven op vrij­willige basis naast de regu­liere les­sen. Niets moet, ieder ontwik­kelt zich in zijn ei­gen tijd en op ei­gen wijze. Naast leer­lingen worden ook docen­ten en ou­ders uitge­nodigd om deel te nemen. We hopen dat het niet al­leen bij deze school blijft maar dat "Life is Love" zich als een olie­vlek gaat versprei­den.

Het eerste contact met de Roman Catholic Junior High School in Oyoko is ge­legd. Als ik in maart 2020 in Ghana ben, wor­den de plan­nen gepresen­teerd.

 

Moniek

 

Lees verder over Life is Love

 

 Volg ons op Facebook